به بخش پرسش و پاسخ یادگیری عمیق خوش آمدید,
این نسخه آزمایشی سایت است.
لطفا به نکات زیر توجه کنید:
 • برای ارتباط با مدیران میتوانید از صفحه مدیران اقدام کنید.
 • سوال و جواب ها باید به زبان فارسی باشند. استفاده از زبان انگلیسی یا فینگلیش برای پاسخ دادن مجاز نیست.
 • لطفا بعد از پرسش سوال لینک سوال خود را در گرو تلگرام (Iran Deep Learning Group) معرفی کنید تا سریعتر به جواب برسید. برای دسترسی به آخرین لینک از منابع یادگیری استفاده کنید
 • لطفا بجای عکس از متن استفاده کنید. اگر متون طولانی هستند از سایت pastebin.com برای اپلود استفاده کرده و لینک حاصل را در سوال خود قرار دهید. برای قرار دادن تصویر ، از بخش ارسال تصویر ادیتور سایت استفاده کنید.
 • بعد از دریافت پاسخ، بهترین پاسخ را از طریق کلیک بر روی علامت تیک انتخاب کنید
 • اگر با خطا و یا مشکلی مواجه شدید از بخش تماس با ما در انتهای صفحه و یا ایمیل Coderx7@gmail.com موضوع را اطلاع دهید.

با تشکر

دسته بندی ها

0 امتیاز

سلام.من میخوام یکسری کتابخانه مربوط به تشخیص چهره و پردازش تصویر رو روی ویندوز نصب کنم.مراحل زیر رو طی کردم:

Install Anaconda 
 Create Virtual Environment
Install OpenCV and other important packages

برای نصب این پکیج ها دستورات زیر رو وارد کردم :

pip install numpy scipy matplotlib scikit-learn jupyter
pip install opencv-contrib-python
pip install dlib

همه مراحل به درستی انجام و نصب میشه اما متاسفانه برای نصب کتابخانه dlib ارور زیر رو میگیرم:

(opencv-env) c:\Users\Honey\Downloads>pip install dlib
Collecting dlib
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/d5/5c/aa64510aa354d562ecb
a7edecd500b020280741140e5d91ff5ec1c6f8289/dlib-19.13.1.tar.gz
Building wheels for collected packages: dlib
 Running setup.py bdist_wheel for dlib ... error
 Complete output from command C:\Users\Honey\Anaconda3\envs\opencv-env\python.e
xe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\Honey\\AppData\\Local
\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(
__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __fil
e__, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-wheel-fhsih1
q4 --python-tag cp36:
 running bdist_wheel
 running build
 running build_py
 package init file 'dlib\__init__.py' not found (or not a regular file)
 running build_ext
 Building extension for Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13
:32:41) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
 Invoking CMake setup: 'cmake C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-install-q7b
v2dp4\dlib\tools\python -DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY=C:\Users\Honey\AppData\
Local\Temp\pip-install-q7bv2dp4\dlib\build\lib.win-amd64-3.6 -DPYTHON_EXECUTABLE
=C:\Users\Honey\Anaconda3\envs\opencv-env\python.exe -DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRE
CTORY_RELEASE=C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-install-q7bv2dp4\dlib\build\
lib.win-amd64-3.6 -A x64'
 -- Building for: NMake Makefiles
 CMake Error in CMakeLists.txt:
  Generator
   NMake Makefiles
  does not support platform specification, but platform
   x64
  was specified.
 CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
 CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
 -- Configuring incomplete, errors occurred!
 See also "C:/Users/Honey/AppData/Local/Temp/pip-install-q7bv2dp4/dlib/build/te
mp.win-amd64-3.6/Release/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
 in check_call
   raise CalledProcessError(retcode, cmd)
 subprocess.CalledProcessError: Command '['cmake', 'C:\\Users\\Honey\\AppData\\
Local\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\\tools\\python', '-DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT
_DIRECTORY=C:\\Users\\Honey\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\\b
uild\\lib.win-amd64-3.6', '-DPYTHON_EXECUTABLE=C:\\Users\\Honey\\Anaconda3\\envs
\\opencv-env\\python.exe', '-DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY_RELEASE=C:\\Users\\
Honey\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\\build\\lib.win-amd64-3.
6', '-A', 'x64']' returned non-zero exit status 1.
 ----------------------------------------
 Failed building wheel for dlib
 Running setup.py clean for dlib
Failed to build dlib
Installing collected packages: dlib
 Running setup.py install for dlib ... error
  Complete output from command C:\Users\Honey\Anaconda3\envs\opencv-env\python
.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\Honey\\AppData\\Loc
al\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open
)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __f
ile__, 'exec'))" install --record C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-record-j
2mx_z9f\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
  running install
  running build
  running build_py
  package init file 'dlib\__init__.py' not found (or not a regular file)
  running build_ext
  Building extension for Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018,
13:32:41) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
  Invoking CMake setup: 'cmake C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-install-q
7bv2dp4\dlib\tools\python -DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY=C:\Users\Honey\AppDat
a\Local\Temp\pip-install-q7bv2dp4\dlib\build\lib.win-amd64-3.6 -DPYTHON_EXECUTAB
LE=C:\Users\Honey\Anaconda3\envs\opencv-env\python.exe -DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DI
RECTORY_RELEASE=C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-install-q7bv2dp4\dlib\buil
d\lib.win-amd64-3.6 -A x64'
  -- Building for: NMake Makefiles
  CMake Error in CMakeLists.txt:
   Generator
    NMake Makefiles
   does not support platform specification, but platform
    x64
   was specified.
  CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
  CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
  -- Configuring incomplete, errors occurred!
  See also "C:/Users/Honey/AppData/Local/Temp/pip-install-q7bv2dp4/dlib/build/
temp.win-amd64-3.6/Release/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
  Traceback (most recent call last):
   File "<string>", line 1, in <module>
   File "C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-install-q7bv2dp4\dlib\setup.py
", line 256, in <module>
1, in check_call
    raise CalledProcessError(retcode, cmd)
  subprocess.CalledProcessError: Command '['cmake', 'C:\\Users\\Honey\\AppData
\\Local\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\\tools\\python', '-DCMAKE_LIBRARY_OUTP
UT_DIRECTORY=C:\\Users\\Honey\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\
\build\\lib.win-amd64-3.6', '-DPYTHON_EXECUTABLE=C:\\Users\\Honey\\Anaconda3\\en
vs\\opencv-env\\python.exe', '-DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY_RELEASE=C:\\Users
\\Honey\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-q7bv2dp4\\dlib\\build\\lib.win-amd64-
3.6', '-A', 'x64']' returned non-zero exit status 1.
  ----------------------------------------
Command "C:\Users\Honey\Anaconda3\envs\opencv-env\python.exe -u -c "import setup
tools, tokenize;__file__='C:\\Users\\Honey\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-q7
bv2dp4\\dlib\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read(
).replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install
 --record C:\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-record-j2mx_z9f\install-record.t
xt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in C:
\Users\Honey\AppData\Local\Temp\pip-install-q7bv2dp4\dlib\
(opencv-env) c:\Users\Honey\Downloads>

خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایین.

توسط (107 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

سلام.من تونستم این مشکلم رو با نصب ویژوال استدیو و فعال کردن گزینه پایتون در ان برطرف کنم.

توسط (107 امتیاز)
انتخاب شده توسط
...