به بخش پرسش و پاسخ یادگیری عمیق خوش آمدید,
این نسخه آزمایشی سایت است.
لطفا به نکات زیر توجه کنید:
 • برای ارتباط با مدیران میتوانید از صفحه مدیران اقدام کنید.
 • سوال و جواب ها باید به زبان فارسی باشند. استفاده از زبان انگلیسی یا فینگلیش برای پاسخ دادن مجاز نیست.
 • لطفا بعد از پرسش سوال لینک سوال خود را در گرو تلگرام (Iran Deep Learning Group) معرفی کنید تا سریعتر به جواب برسید. برای دسترسی به آخرین لینک از منابع یادگیری استفاده کنید
 • لطفا بجای عکس از متن استفاده کنید. اگر متون طولانی هستند از سایت pastebin.com برای اپلود استفاده کرده و لینک حاصل را در سوال خود قرار دهید. برای قرار دادن تصویر ، از بخش ارسال تصویر ادیتور سایت استفاده کنید.
 • بعد از دریافت پاسخ، بهترین پاسخ را از طریق کلیک بر روی علامت تیک انتخاب کنید
 • اگر با خطا و یا مشکلی مواجه شدید از بخش تماس با ما در انتهای صفحه و یا ایمیل Coderx7@gmail.com موضوع را اطلاع دهید.

با تشکر

0 امتیاز

سلام و وقت بخیر یک اشکالی در نصب کفی پیش اومده میشه خواهش کنم راهنمایی بفرمایید؟
'گزارش خطاها در CMD
خطا:

The system cannot find the drive specified.
The system cannot find the drive specified.
INFO: ============================================================
INFO: Summary:
INFO: ============================================================
INFO: MSVC_VERSION        = 14
INFO: WITH_NINJA         = 0
INFO: CMAKE_GENERATOR      = "Visual Studio 14 2015 Win64"
INFO: CPU_ONLY          = 1
INFO: CUDA_ARCH_NAME       = Auto
INFO: CMAKE_CONFIG        = Release
INFO: USE_NCCL          = 0
INFO: CMAKE_BUILD_SHARED_LIBS  = 0
INFO: PYTHON_VERSION       = 3
INFO: BUILD_PYTHON        = 1
INFO: BUILD_PYTHON_LAYER     = 1
INFO: BUILD_MATLAB        = 0
INFO: PYTHON_EXE         = "python"
INFO: RUN_TESTS         = 0
INFO: RUN_LINT          = 0
INFO: RUN_INSTALL        = 1
INFO: ============================================================
— The C compiler identification is MSVC 19.0.24210.0
— The CXX compiler identification is MSVC 19.0.24210.0
— Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio
14.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe
— Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio
14.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe — works
— Detecting C compiler ABI info
— Detecting C compiler ABI info - done
— Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studi
o 14.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe
— Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studi
o 14.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe — works
— Detecting CXX compiler ABI info
— Detecting CXX compiler ABI info - done
— Detecting CXX compile features
— Detecting CXX compile features - done
— Found PythonInterp: C:/Users/sadat/Anaconda3/envs/Python35/python.exe (found
suitable version "3.5.3", minimum required is "2.7")
— Looking for pthread.h
— Looking for pthread.h - not found
— Found Threads: TRUE
— Boost version: 1.61.0
— Found the following Boost libraries:
—  system
—  thread
—  filesystem
—  chrono
—  date_time
—  atomic
— Found GFlags: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1.
0/libraries/include
— Found gflags (include: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64
_py35_1.1.0/libraries/include, library: gflags_shared)
— Found Glog: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1.0/
libraries/include
— Found glog  (include: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64
_py35_1.1.0/libraries/include, library: glog)
— Found Protobuf: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.
1.0/libraries/bin/protoc.exe (found version "3.1.0")
— Found PROTOBUF Compiler: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x6
4_py35_1.1.0/libraries/bin/protoc.exe
— Found LMDB: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1.0/
libraries/include
— Found lmdb  (include: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64
_py35_1.1.0/libraries/include, library: lmdb)
— Found LevelDB: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1
.0/libraries/include
— Found LevelDB (include: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64
_py35_1.1.0/libraries/include, library: leveldb)
— Found ZLIB: optimized;C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_p
y35_1.1.0/libraries/lib/caffezlib.lib;debug;C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/l
ibraries_v140_x64_py35_1.1.0/libraries/lib/caffezlibd.lib (found version "1.2.8"
)
— Found Snappy: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1.
0/libraries/include
— Found Snappy (include: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64
_py35_1.1.0/libraries/include, library: snappy_static;optimized;C:/Users/sadat/.
caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1.0/libraries/lib/caffezlib.lib;deb
ug;C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1.0/libraries/li
b/caffezlibd.lib)
— — CUDA is disabled. Building without it...
— OpenCV found (C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64_py35_1.1.
0/libraries)
— Found OpenBLAS libraries: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x
64_py35_1.1.0/libraries/lib/libopenblas.dll.a
— Found OpenBLAS include: C:/Users/sadat/.caffe/dependencies/libraries_v140_x64
_py35_1.1.0/libraries/include
— Found PythonLibs: C:/Users/sadat/Anaconda3/envs/Python35/libs/python35.lib (f
ound suitable version "3.5.3", minimum required is "2.7")
Traceback (most recent call last):
 File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named 'numpy'
— Could NOT find NumPy (missing: NUMPY_INCLUDE_DIR NUMPY_VERSION) (Required is
at least version "1.7.1")
— Boost version: 1.61.0
— Found the following Boost libraries:
—  python
— Python interface is disabled or not all required dependencies found. Building
 without it...
— Could NOT find Git (missing: GIT_EXECUTABLE)
—
— ******************* Caffe Configuration Summary *******************
— General:
—  Version      :  1.0.0
—  Git        :  unknown
—  System      :  Windows
—  C++ compiler   :  C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/V
C/bin/x86_amd64/cl.exe
—  Release CXX flags :  /MD /O2 /Ob2 /DNDEBUG /DWIN32 /D_WINDOWS /W3 /GR /EHs
c
—  Debug CXX flags  :  /MDd /Zi /Ob0 /Od /RTC1 /DWIN32 /D_WINDOWS /W3 /GR /E
Hsc
—  Build type    :  Release
—
—  BUILD_SHARED_LIBS :  0
—  BUILD_python   :  1
—  BUILD_matlab   :  0
—  BUILD_docs    :
—  CPU_ONLY     :  1
—  USE_OPENCV    :  ON
—  USE_LEVELDB    :  ON
—  USE_LMDB     :  ON
—  USE_NCCL     :  0
—  ALLOW_LMDB_NOLOCK :  OFF
—
— Dependencies:
—  BLAS       :  Yes (Open)
—  Boost       :  Yes (ver. 1.61)
—  glog       :  Yes
—  gflags      :  Yes
—  protobuf     :  Yes (ver. 3.1.0)
—  lmdb       :  Yes (ver. 0.9.70)
—  LevelDB      :  Yes (ver. 1.18)
—  Snappy      :  Yes (ver. 1.1.1)
—  OpenCV      :  Yes (ver. 3.1.0)
—  CUDA       :  No
—
— Install:
—  Install path   :  C:/Users/sadat/Anaconda3/caffe-windows/build/install
—
— Configuring done
CMake Error at CMakeLists.txt:143 (add_dependencies):
 The dependency target "pycaffe" of target "pytest" does not exist.
 
 
— Generating done
CMake Warning:
 Manually-specified variables were not used by the project:
 
  BUILD_python_layer
  CUDNN_ROOT
 
 
— Build files have been written to: C:/Users/sadat/Anaconda3/caffe-windows/buil
d
ERROR: Configure failed

به نظر از وجود numpy خطا میگیرد اما ان را در آناکوندا نصب کرده ام

سوال شده توسط (118 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

باید ورژن numpy خودتون رو بروز کنید .(حداقل باید 1.7.1 به بالا باشه)
میتونید از این دستور استفاده کنید

pip install --upgrade numpy

اگه موفقیت آمیز نبود از شیوه ای که اینجا قبلا گفتم اقدام کنید

پاسخ داده شده توسط (4.3k امتیاز)
...